About

ปรัชญาของสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ เป็น ศูนย์กลางแหล่งรวบรวม และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

ปณิธานของสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มุ่งมั่นรวบรวม และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ ประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัย ที่ทันสมัยและสะดวกรวดเร็ว ด้วยจิตสำนึกที่ดี

วิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และเป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทั้งในรูปสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการการบริหาร การจัดการระบบฐานข้อมูล ระบบการสืบค้นข้อมูล(Information Retrieval) และการเชื่อมโยงข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและมี ประสิทธิภาพเพื่อสร้างบริการที่มีคุณภาพ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้  รวมทั้งมุ่งให้สำนักวิทยบริการ วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เป็นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ  อันจะสนับสนุนปรัชญาของวิทยาลัยที่มุ่งความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) และวิสัยทัศน์ที่จะนำพาวิทยาลัยไปสู่การเป็นสถาบันการศึกษาในสหสวรรษใหม่อย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของสำนักวิทยบริการ

เพื่อให้เป็นไปตามปรัชญาของสำนักวิทยบริการ ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการบริหาร และจัดการของสำนักวิทยบริการ ดังนี้

  1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีการจัดซื้อ และบริจาค ที่มีปริมาณไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดระดับอุดมศึกษา ของทบวงมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และสัดส่วนในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนและมีการวิจัยในวิทยาลัย
  2. จัดทำฐานข้อมูลทางบรรณานุกรม และดัชนี (Bibliographic Information and Indexing Database) ของทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในสำนักวิทยบริการให้สมบูรณ์ และถูกต้องมากที่สุด เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยค้นทรัพยากรสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และสามารถเชื่อมโยง และถ่ายโอน ข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงานส่วนอื่น ๆ เช่น งานบริการยืม – คืน ในสำนักวิทยบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากที่สุด
  3. จัดให้บริการทรัพยากรสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (World Wide Web Online Public Access Catalog – Web OPAC) การยืม-คืนด้วยระบบอัตโนมัติ การติดต่อสื่อสารต่าง ๆ กับผู้ใช้ทาง E- Mail และ Web Site  การบริการตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้า การยืม-คืนระหว่างห้องสมุด การบริการข่าวสารทันสมัยแก่คณาจารย์ (Current Content Awareness Services)  เป็นต้น
  4. จัดฝึกอบรม แนะนำผู้ใช้บริการให้สามารถสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ และบริการต่าง ๆ ในห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. จัดระบบการซ่อมบำรุงรักษาทรัพยากรสารสนเทศตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง
  6. จัดระบบการป้องกันการสูญหายของทรัพยากรสารเทศที่มีประสิทธิภาพ
  7. พัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็น “ห้องสมุดดิจิตอล” (Digital Library) อย่างสมบูรณ์แบบ โดยการพัฒนาฐานข้อมูลและพัฒนาระบบการบริการทรัพยากรสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง
  8. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ และมีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีต่างๆ  และมีจิตใจบริการอย่างแท้จริง
  9. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และสร้างเจตนคติที่ดีต่อบรรณารักษ์ และสำนักวิทยบริการ และสร้างนิสัยรักการอ่าน และการเรียนรู้ แก่ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
  10. จัดระบบและการอำนวยการด้านการบริหารการจัดการให้เอื้อต่อการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จุดมุ่งหมายของสำนักวิทยบริการ

ให้บริการทรัพยากรสารสเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และตอบสนองต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิต แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป  และเป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ

เหตุผลและที่มาของการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์

แผนเชิงกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการฉบับนี้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจาก แผนกลยุทธ์ (Project Planing Matrix) และแผนปฏิบัติงาน (โครงการ) ประจำปี 2545 ซึ่งจัดทำส่งฝ่ายบริหาร เพื่อแนบการขออนุมัติงบประมาณปีการศึกษา 2545 และแผนการดำเนินงานปี 2545 ซึ่งเสนอในการประชุม MEM เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรฏาคม 2545 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หาวิธีการแก้ไขปัญหา และลู่ทางในการพัฒนางาน และบริการต่าง ๆ ของสำนักฯ ได้อย่างชัดเจน ทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึกมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้แผนงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้บรรลุผลอย่างแท้จริง และเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

 


Main Menu
Back to FEU
Back to Main
About
Staff

  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2000 - 2018 The Far Eastern University. All rights reserved.