About

ปรัชญาของสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการเป็นแหล่งรวบรวมและให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อตอบสนองต่อการดำเนินพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอกทั่วไป

ปณิธานของสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนดำเนินพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์นและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคคลภายนอกทั่วไป

วิสัยทัศน์ของสำนักวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการเป็นศูนย์บริการการเรียนรู้ (Learning Common) ที่สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยที่ตอบสนองการเรียนรู้ของทุกคน และสนับสนุนการดำเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้วยคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ

พันธกิจของสำนักวิทยบริการ

  1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
  2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ทั้งประเภทสิ่งพิมพ์และออนไลน์ ตั้งแต่กระบวนการการจัดหาตามมาตรฐานของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา สอดคล้องการหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน และวิสัยทัศน์ด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการประกอบการและการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารของมหาวิทยาลัย
  3. พัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทั้งรูปแบบพื้นที่เสมือนและพื้นที่จริง
  4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการที่นำไปสู่ความพึงพอใจและเกิดประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้บริการ ในด้านทรัพยากรการเรียนรู้ ขั้นตอนการให้บริการ บุคลากร/ผู้ให้บริการ สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และการประชาสัมพันธ์
  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสำนักวิทยบริการให้สามารถบริการทรัพยากรการเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่
  6. พัฒนาระบบการสร้างเสริมความรู้สารสนเทศ (Information Literacy) เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป
  7. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ

จุดมุ่งหมายของสำนักวิทยบริการ

ให้บริการทรัพยากรสารสเทศทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และตอบสนองต่อการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง และการศึกษาตลอดชีวิต แก่ นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัย และผู้สนใจทั่วไป  และเป็นแหล่งบริการทรัพยากรสารสนเทศทางวิชาการบริหารธุรกิจที่สมบูรณ์ และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ

เหตุผลและที่มาของการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์

แผนเชิงกลยุทธ์ของสำนักวิทยบริการฉบับนี้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจาก แผนกลยุทธ์ (Project Planing Matrix) และแผนปฏิบัติงาน (โครงการ) ประจำปี 2545 ซึ่งจัดทำส่งฝ่ายบริหาร เพื่อแนบการขออนุมัติงบประมาณปีการศึกษา 2545 และแผนการดำเนินงานปี 2545 ซึ่งเสนอในการประชุม MEM เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กรฏาคม 2545 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสามารถมองเห็นปัญหา และอุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา หาวิธีการแก้ไขปัญหา และลู่ทางในการพัฒนางาน และบริการต่าง ๆ ของสำนักฯ ได้อย่างชัดเจน ทั้งในเชิงกว้าง และเชิงลึกมากยิ่งขึ้น อันจะทำให้แผนงานต่าง ๆ ที่กำหนดไว้บรรลุผลอย่างแท้จริง และเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

 


Main Menu
Back to FEU
Back to Main
About
Staff

  หลักสูตร : คณะบริหารธุรกิจ |  คณะศิลปศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คณะบริหารรัฐกิจ | คณะนิเทศศาสตร์  
      ปริญญาโท MBA | NEC  
  สมัครเรียน : สมัครนักศึกษาใหม่ | โควตาภาคเหนือ | ทุนการศึกษา | เว็บบอร์ด | เงินกู้ กยศ. | สมัครเรียนออนไลน์ | ค่าเทอม  
 
 
หน้าหลัก | ผู้สนใจสมัคร ป.ตรี | ผู้สนใจสมัคร ป.โท | ผู้สนใจสมัคร ป.บัณฑิต-อื่น ๆ | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร | ศิษย์เก่า | แผนผังเว็บไซต์

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร. 0-5320-1800-4 แฟกซ์. 0-5320-1810
Copyright © 2000 - 2021 The Far Eastern University. All rights reserved.